សិទ្ធិដីធ្លី

“កម្មសិទ្ធិដីធ្លី​នៅ​កម្ពុជា​” គឺជា​ប្រធានទីមួយ​ទាក់ទិននឹង​សិទ្ធិដីធ្លី នៃ​គម្រោង​​វេទិកាអប់រំ​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅកម្ពុជារបស់​ ម.ស.ម.ក.។​ ខ្លឹមសារ​នៃ​ប្រធានបទ​នេះ​ផ្តោតសំខាន់ទៅ​ប្រភេទ​នៃ​កម្ម​សិទ្ធិ​​ដី​ធ្លី ដែលរួមមាន​កម្មសិទ្ធិឯកជន​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ កម្មសិទ្ធិ​សមូហភាព កម្មសិទ្ធិ​អវិភាគ សហកម្មសិទ្ធិ កម្មសិទ្ធិ​សាធារណៈ​របស់រដ្ឋ​ និង​កម្ម​សិទ្ធិ​ឯកជន​របស់​រដ្ឋ។ ខ្លឹមសារ​នៃ​ប្រធានបទនេះ​​ត្រូវបាន​ដកស្រង់​ចេញពី​​ច្បាប់​ភូមិបាល​ឆ្នាំ២០០១ របស់កម្ពុជា ហើយ​នឹង​លើក​មក​​បង្ហាញ​តាមរយៈ​វីដេអូ ​ប័ណ្ណព័ត៌មាន​ និង​​កម្រង​សំណួរសម្រាប់​​វាស់​ស្ទង់​ចំណេះដឹង ដូចបង្ហាញខាង​ក្រោម ​​

ស្វែងយល់បន្ថែម ៖

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ