ការពិពណ៌នា លំអិត
ចំណងជើង : ច្បាប់​ស្ដីពី​ទូរគមនាគមន៍
ថ្ងៃចេញផ្សាយ : 17-02-2016
ចំណាត់ថ្នាក់ : Law, 
ប្រភេទ : National
ច្បាប់​នេះ​មាន​គោល​បំណង​៖ - ធានា​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​និង​បណ្ដាញ​និង​ការ​ផ្ដល់​សេវា​ទូរគមនាគមន៍​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ សុវត្ថិភាព​ គុណ​ភាព ភាព​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន​ និង​ថ្លៃ​សមរម្យ ដែល​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​សេចក្ដីត្រូវ​ការ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ សង្គម និង​សេដ្ឋកិច្ច។ - ធានា​កា​ចូល​រួម​ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​វិស័យ​ឯក​ជន​ ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ទូរគមនាគមន៍ និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ស្រប​ច្បាប់​ និង​ប្របក​ដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព​ និង - ធានា​ការ​ការពារ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ និង​ជំរុញ​ការ​កៀរ​គរ​ចំណូល​ថវិការ​ជាតិ។

PDF Khmer  PDF English  

ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ


ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ