ការពិពណ៌នា លំអិត
ចំណងជើង : ច្បាប់ស្តីពីសហជីព
ថ្ងៃចេញផ្សាយ : 04-04-2016
ចំណាត់ថ្នាក់ : Law, 
ប្រភេទ : National
ច្បាប់ស្តីពីសហជីព ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៤ ហើយដែលព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យចប់សព្វគ្រប់លើទម្រង់និងគតិច្បាប់នេះត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រកាសថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ក្នុងសេក្តីសម្រេចលេខ១៦០/០០២/២០១៦កបធ.ច ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយដែលមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

PDF Khmer  PDF English  

ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធ


ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ