ច្បាប់អន្តរជាតិ

គោលការណ៍ណែនាំ​ស្តី​ពី​ធុរកិច្ច​និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស៖ ការ​អនុត្តន៍​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ស្តីពី​" ""ការ​ការពារ ការគោរព និងដំណោះស្រាយ   

2011-December-30

ការយល់ដឹង​របស់​សង្គម​ អំពី​ការ​អនុវត្តន៍​របស់​សហ​គ្រាសពាណិជ្ជ​កម្ម បាន​ចាប់​ផ្តើម​ក្នុង​ទសវត្ស​រ៏​ឆ្នាំ ១៩៧០ និង​បាន​ឡើង​ក្នុង​ទស​វត្សរ៏​ឆ្នាំ​១៩៩០ ជាមួយ​នឹង​ការ​រីក​លូតលាស់​ជា​អន្តរជាតិ​នៃ​វិស័យ​​ឯកជន​។ មាន​ចាប់​អារម្មណ៍​កាន់​តែ​ខ្លាំង​ឡើង​អំពី​ផល​ប៉ះពាល់​របស់​ធុរកិច្ច​​ទៅលើសិទ្ធិមនុស្ស។ ប្រជាពលរដ្ឋ​បានចាប់​ផ្តើម​សួរ​សំណួរ​ថា​តើ ធុរកិច្ច​ទាំងឡាយ​ត្រូវ​បា​នគេ​ចាប់​ឲ្យ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​សកម្មភាព​របស់​ខ្លួន​ឬទេ។...

សន្ធិសញ្ញាស្តីពីបត្យាប័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃ   

1999-May-06

គោលបំនងសំខាន់របស់​សន្ធិសញ្ញា​នេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពី​ការយល់ព្រមទៅវិញទៅមក​រវាងប្រទេស​កម្ពុជា​និងប្រទេសថៃឡង់ដ៏​ក្នុងការដោះដូរជន​សង្ស័យរឺពិរុទ្ធជន​ និង​យន្តការ​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​សំរួល​ដល់ការ​ធ្វើ​បត្យាប័ន​នេះ។​

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ