សេរីភាព​ខាងការ​ជួបប្រជុំត្រូវបាន​ព្យួរ ឆ្នាំ​២០១៤ - កាលប្បវត្តិ​

សូមទាញ​យក​កំណត់ត្រា​សង្ខេប​ - ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៤ - កម្ពុជា៖ សេរីភាព​ខាង​ការ​ជួប​ប្រជុំ​កំពុង​តែត្រូវ​បាន 'ព្យួរ'​ អង់គ្លេស | ខ្មែរ​​

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ