សម្ភារៈឧបទេស
ឧបកណ៍សំម្រាប់ដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
02-07-2013 / ADHOC

We have different mechanisms, such as negotiation, mediation or conciliation, to solve the disputes or conflicts outside the court system. This fits with the culture of Cambodian people countrywide, both in rural and urban areas, since they have used these mechanisms for centuries. However, they do not have any formalized tools or documents for solving conflicts in the future. Currently we find very few documents related to Alternative Dispute Resolution (ADR).

Freedom of the Press 2013
01-01-2013 / Freedom House

សៀវភៅ​ណែ​នាំ​ស្តី​ពី​ ការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី៣
03-06-2012 / NEC

សៀវភៅ​ណែ​នាំ​ស្តី​ពី​ ការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី៣ សៀវភៅ​ណែ​នាំ​ស្តី​ពី​ ការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិ​ទី៣ ឆ្នាំ២០១៣​ ត្រូវ​បាន​ចង​ក្រង​ឡើង​ជា​ឯកសារ​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាលជាតិ​ អន្តរជាតិ ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន​ជាតិ អន្តរជាតិ ពិសេស​គណបក្សនយោបាយទាំងអស់​ដែល​បាន​ចូល​រួមប្រកួត​ប្រជែង​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្តាត់​ ដើម្បីឲ្យងាយ​ស្រួល​យល់​អំពី​បទ​បញ្ជា​ និង​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់។

សៀវភៅមគ្គុទេសក៏ ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះ ដោយយុត្តិធម៌ និងការសង្កេតការណ៍សវនាការ
13-02-2012 / CCHR

The independent and efficient functioning of the judiciary is central to the protection and enforcement of human rights. The Constitution of the Kingdom of Cambodia (the “Constitution”) provides for recognition and respect for human rights, as stipulated in all relevant international instruments. This includes the right to a fair trial, more specifically defined in the International Covenant on Civil and Political Rights (the “ICCPR”) as “the right of every person accused of a crime to receive a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law”.

សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៏អំពីការឃ្លាំមើលសហគមន៏ សេចក្តីណែនាំសម្រាប់សកម្មជនមូ
31-10-2011 / CCHR

This handbook was developed for grass roots activists throughout Cambodia as a guide for documenting human rights violations. The guide seeks to increase evidence-based monitoring and documentation in communities throughout Cambodia. The handbook is designed to supplement training on human rights documentation provided by the CCHR through our Human Rights Network Project and Information Sharing for Evidence-Based Research, Dialogue and Advocacy to Improve Respect for Human Rights in Cambodia “Sithi” Project”.

ពិសោធន៍ ចំពោះការធ្វើទារុណកម្ម
04-08-2010 / PHR

Human experimentation, in the form of systematic medical monitoring and subsequent transformation of the data obtained into generalizable knowledge, appears to have been used to justify practices previously recognized as torture

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ