សម្ភារៈឧបទេស
ការរៀន អំពីសេវាកម្ម
20-07-2010 / HREA

As educators, every time we engage in service learning we should be discussing human rights.

ពីរបបផ្តាច់ការ ទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ៖ គម្រោងទស្សនៈ ដើម្បីសេរីភាព
01-05-2010 / The Albert Einstein Institution(Gene Sharp)

This book provide varieties of frameworks between dictatorship and democracy. Moreover, it illustrates the differences between these two regimes clearly. More methods and strategies are also showed up in the coming chapters of this book.

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ