សមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាល​ទី២
ជ្រើសរើស ផ្នែកផ្សេងទៀត:  
Name Position / Party Description Phone
សម្តេច​អគ្គ​មហា​ធម្ម​ពោធិសាល ជាស៊ីម ប្រធាន / ប្រជាជនកម្ពុជា
សមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍
សម្តេច ស៊ីសុវត្ថិ ជីវ័នមុនីរ័ក្ស អនុប្រធានទី១ /
សមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍
012 848 564
ឯកឧត្តម ទេព ងន អនុប្រធានទី១ /
សមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍
012 791 755
ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន សមាជិកព្រឹទ្ធសភា / ជ្រើសតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ 012 801 633
ឯកឧត្តម អៀវ បណ្ណាការ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា / ជ្រើសតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ
សម្តេច នរោត្តម បុប្ផាទេវី សមាជិកព្រឹទ្ធសភា / ជ្រើសតាំងដោយព្រឹទ្ធសភា 012 330 288
ឯកឧត្តម សាប៊ូ បាចា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា / ជ្រើសតាំងដោយព្រឹទ្ធសភា
ប្រធានគណៈកម្មការសាធារណការ ដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ ប្រៃសណីយ៍ ឧស្សាហកម្ម ថាមពល និងពាណិជ្ជកម្ម
011 822 866
ឯកឧត្តម ស៊ឹម កា សមាជិកព្រឹទ្ធសភា / ប្រជាជនកម្ពុជា 012 850 299
ឯកឧត្តម ជា ជេដ្ឋ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា / ប្រជាជនកម្ពុជា
ប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
012 946 846
លោកជំទាវ ពុំ ស៊ីចាន់ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា / ប្រជាជនកម្ពុជា
អនុប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាល សង្គមកិច្ច ការងារ និងកិច្ចការនារី
012 810 728

ឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយ